title

Skelbiamas konkursas į Strateginio planavimo skyriaus vyr. specialisto pareigas

Molėtų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą eiti Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės konkursą

Dokumentai priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt . (Dokumentai teikiami per 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" iki 2018 birželio 4 d.)

Išsamesnė informacija tel. 8 615 42116.

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 7 d.
įsakymu Nr. B7-32

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A .

3. Kategorija-11.

II. PASKIRTIS

4. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rinkti, sisteminti, teikti informaciją ir konsultuoti Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių, kitų fondų paramos teikimo klausimais; rengti paraiškas ir projektus, organizuoti tyrimams, galimybių studijoms ir kitiems projektams reikalingų dokumentų (medžiagos) rengimą ES ir kitų užsienio šalių paramai gauti; organizuoti finansuojamų ar pritarimą finansuoti gavusių projektų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - investicijų ir strateginio planavimo - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijos  mokslų  studijų srities išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2.turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, projektų valdymą ir administravimą;

6.3. turi būti susipažinęs su ES paramos programomis;

6.4. turėti 1 metų darbo ES struktūrinių fondų paramos administravimo srityje;

6.5.  išmanyti  Dokumentų rengimo taisykles;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS OFFICE programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas atliekantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia informaciją apie galimybes dalyvauti ES, kitų tarptautinių organizacijų ir Lietuvos Respublikos institucijų inicijuojamuose ir finansuojamuose projektuose;

7.2. rengia ir teikia projektinius pasiūlymus Utenos regiono plėtros tarybai;

7.3. rengia ir teikia projektų paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Centrinei projektų valdymo agentūrai, Lietuvos verslo paramos agentūrai, Europos socialinio fondo agentūrai ir kt.;

7.4. kontroliuoja priskirtų projektų, kuriuose dalyvauja savivaldybės administracija, vykdymą, seka projektų vykdymo eigą pagal sutartyse numatytus įgyvendinimo planus, teikia informaciją skyriaus vedėjui;

7.5. rengia ir administruoja projektų procesų planavimo, valdymo duomenis (EXCEL lentelės);

7.6. pagal skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus;

7.7. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;

7.8. skyriaus vedėjo pavedimu konsultuoja savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir savivaldybės įmones rengiant įvairius projektus, teikiant paraiškas dalyvauti projektuose ar projektus administruojant;

7.9. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse rengiant investicinius ES lėšomis bendrai finansuojamus ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kuriems Savivaldybės administracija pretenduoja gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų ir kitų tarptautinės finansinės paramos programų;

7.10. skyriaus vedėjo pavedimu renka ir analizuoja informaciją, sudarant ir keičiant regiono plėtros planus;

7.11. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais;

7.12. nuolat atnaujina skyriaus informaciją, talpinamą savivaldybės interneto svetainėje;

7.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

       8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjui. Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-21 16:10:26